Nowa Szkoła

CO WARTO WIEDZIEĆ O REALIZACJI PROJEKTU?

  • Każda szko­ła o­trzy­ma na re­ali­zację pro­jektu środ­ki fi­nan­so­we w kwo­cie nie mniej­szej niż 30 tys. zło­tych (wy­so­kość kwoty dla po­szcze­gól­nych szkół o­kre­ślają u­rzę­dy mar­szał­kow­skie po pre­cy­zyj­nym o­sza­cowaniu re­al­nych po­trzeb w swoim wo­je­wództwie).
  • Otrzy­ma­ne fun­dusze prze­zna­czo­ne są na re­ali­zację o­fer­ty zajęć do­dat­kowych wspie­ra­ją­cych in­dy­widu­alizację pro­ce­su dy­dak­tycz­nego (ich ro­dzaj za­le­ży od roz­pozna­nych po­trzeb u­czniów klas I-III danej pla­ców­ki) oraz do­posa­że­nie bazy dy­dak­tycz­nej w ade­kwat­ne do u­czniow­skich po­trzeb ma­te­riały dy­dak­tycz­ne i spe­cja­li­stycz­ny sprzęt (np. spe­cja­li­stycz­ne o­progra­mowanie, pa­kie­ty do dia­gno­zowania i ko­ry­gowa­nia dys­funk­cji i dys­har­mo­nii roz­wojowych, ta­kich jak: wady wy­mo­wy, dys­lek­sja, wady po­sta­wy, za­bu­rze­nia ko­or­dy­na­cji ru­cho­wej).
  • O fun­dusze na re­ali­zację pro­jektu mogą wnio­skować wy­łącz­nie or­ga­ny pro­wa­dzą­ce szkół, przy­go­towu­jąc wnio­sek o do­fi­nan­sowanie zgod­nie z obowią­zu­jący­mi pro­ce­du­ra­mi (a­pli­ko­wać można nie czę­ściej niż raz w roku oraz wy­łącz­nie raz w od­nie­sieniu do danej szko­ły).
  • Na­dzór nad pro­jektem i jego re­ali­zacją spra­wo­wany jest przez tzw. In­sty­tu­cje Po­śred­ni­czą­ce oraz In­sty­tu­cje Po­śred­ni­czą­ce II stop­nia. W tej funk­cji wy­stę­po­wać mogą u­rzę­dy mar­szał­kow­skie lub wo­je­wódz­kie u­rzę­dy pracy. Do nich też or­ga­ny pro­wa­dzą­ce szkół skła­dają wnio­ski o do­fi­nan­sowanie pro­jektu.
  • De­cy­zję o roz­poczę­ciu wdra­żania pro­jektu In­dy­wi­du­alizacja w każ­dym z wo­je­wództw po­dej­mu­je urząd mar­szał­kow­ski da­ne­go wo­je­wództwa (czyli In­sty­tu­cja Po­śred­ni­czą­ca). W roku 2010 taka de­cy­zję pod­ję­li już mar­szał­ko­wie 9 wo­je­wództw (ku­jaw­sko-po­mor­skie­go, lu­bel­skiego, lu­buskie­go, dol­noślą­skie­go, o­pol­skie­go, pod­kar­pac­kie­go, pod­la­skie­go, świę­to­krzy­skie­go i wielko­pol­skie­go). Ta sama In­sty­tu­cja Po­śred­ni­czą­ca co­rocz­nie o­kre­śla ter­min skła­dania wnio­sków o do­fi­nan­sowanie (przez or­ga­ny pro­wa­dzą­ce szkół) i po­da­je go do wia­do­mo­ści pu­blicz­nej na swo­jej stro­nie in­ter­neto­wej oraz in­for­mu­je o nim Ku­ra­to­rium Oświa­ty.
  • W celu in­dy­widu­alizacji pracy z u­czniem oraz na po­trzeby pra­wi­dło­wej re­ali­zacji pro­jektu zo­sta­ły wpro­wa­dzone tzw. Stan­dar­dy (I, II, III, IV, V). Sz­ko­ły chcą­ce re­ali­zo­wać pro­jekt In­dy­wi­du­alizacja zo­bowią­zu­ją się do re­ali­zacji Stan­dar­dów IV i V, a wcze­śniej de­kla­ru­ją swo­je­mu or­ga­nowi pro­wa­dzą­cemu wy­peł­nienie Stan­dar­dów I, II, III (de­kla­rację sta­no­wi pi­sem­ne o­świad­cze­nie Dy­rek­to­ra Sz­ko­ły).