Nowa Szkoła

CO TO SĄ STANDARDY?

Stan­dardy, to ro­dzaj wy­tycz­nych, które po­wsta­ły w celu u­spraw­nie­nia in­dy­widu­alizacji pracy z u­czniem oraz za­pew­nienia pra­wi­dło­wej re­ali­zacji sa­me­go pro­jek­tu. W przy­pad­ku pro­jek­tu In­dy­wi­du­alizacja obowią­zu­je pięć Stan­dardów. Stan­dardy IV i V wiążą się bez­po­śred­nio z prak­tycz­ną re­ali­zacją pro­jek­tu, a Stan­dardy I, II, III muszą być o­sią­gnię­te, aby szko­ła zo­sta­ła do­pusz­czona do re­ali­zacji pro­jek­tu.


 • Stan­dard I:

  Za­kłada po­woła­nie w szko­le ze­spo­łu na­uczy­cie­li, który bę­dzie od­powie­dzial­ny za o­pra­cowanie, wdro­że­nie i re­ali­zację dzia­łań zwią­za­nych z in­dy­widu­alizacją pro­ce­su na­uczania i wy­cho­wa­nia u­czniów klas I – III.

  Za­dania ze­spo­łu:

  • roz­pozna­nie i a­nali­za po­trzeb wszyst­kich u­czniów i u­czen­nic klas I – III danej szko­ły,
  • o­pra­cowanie lub mo­dy­fi­ka­cja ist­nie­ją­cego pro­gramu na­uczania w kon­tek­ście przepro­wa­dzonej a­nali­zy po­trzeb i z u­względ­nie­niem in­dy­widu­alizacji pracy,
  • mo­ni­torowa­nie re­ali­zacji pro­gramu,
  • ocena sku­tecz­no­ści po­dej­mowa­nych od­dzia­ły­wań.

  W skład ze­spo­łu sta­no­wić mają na­uczy­cie­le e­du­ka­cji wcze­snosz­kol­nej oraz inni na­uczy­cie­le pra­cu­ją­cy bez­po­śred­nio z u­cznia­mi klas I – III (np. wy­cho­waw­ca świe­tlicy, bi­blio­te­karz, pe­da­gog szkol­ny lub psy­cho­log).

 • Nowa Sz­ko­ła po­ma­ga:

  Fa­cho­wa i przy­stęp­na li­te­ra­tu­ra to po­łowa suk­ce­su! Za­praszamy do za­po­znania się z naszą bo­ga­tą o­fer­tą ma­te­riałów dia­gno­stycz­nych i me­to­dycznych, które po­mogą we wła­ści­wej re­ali­zacji Stan­dardu I. Wie­dza i do­świad­cze­nie ta­kich au­to­ry­te­tów jak M. Bog­da­nowicz… z pew­no­ścią po­mogą w dzia­łaniach dia­gno­stycz­nych oraz o­pra­cowaniu naj­od­powied­niej­szego pro­gramu na­uczania i wy­cho­wa­nia.

 • Stan­dard II:

  Za­kłada, że w szko­łach bio­rą­cych u­dział w pro­jek­cie na­stę­pu­je re­ali­zacja pro­gramu na rzecz in­dy­widu­alizacji na­uczania i wy­cho­wa­nia oraz do­ku­men­ta­cja jego prze­biegu. Nau­czy­cie­le pro­wa­dzą­cy obowiąz­kowe za­ję­cia w danej kla­sie:

  • re­ali­zu­ją o­pra­cowany pro­gram (u­względ­nia­jąc dzia­łania ma­ją­ce na celu in­dy­widu­alizację pro­ce­su na­uczania i wy­cho­wa­nia u­czniów, w tym tych ze spe­cjal­ny­mi po­trzebami e­du­ka­cyj­nymi),
  • o­pi­su­ją wy­ko­rzystywa­ne me­to­dy i formy pracy w od­nie­sieniu do roz­pozna­nych, in­dy­widu­al­nych po­trzeb u­czniów ma­ją­cych spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w u­cze­niu się oraz tych szcze­gól­nie u­zdol­nionych,
  • za­wie­rają pro­pozy­cje in­dy­widu­alizacji pracy z u­cznia­mi pod­czas obowiąz­kowych zajęć e­du­ka­cyj­nych, w za­leż­no­ści od ich po­trzeb i moż­li­wo­ści,
  • o­pi­su­ją np. pro­wa­dzone pod­czas lek­cji ćwi­cze­nia, pro­pozy­cje zadań do roz­wią­za­nia, czyn­no­ści do wy­ko­na­nia, pro­wa­dzone ob­ser­wa­cje, wy­ko­nywa­ne do­świad­cze­nia, wy­ko­rzysta­ne po­moce dy­dak­tycz­ne, środ­ki au­dio­wizual­ne.

  Każda szko­ła ma obowią­zek u­do­stęp­nie­nia o­pra­cowane­go pro­gramu or­ga­nowi pro­wa­dzą­ce­mu oraz or­ga­nowi spra­wu­ją­ce­mu nad­zór pe­da­gogiczny.

 • Nowa Sz­ko­ła po­ma­ga:

  Pro­jekt In­dy­wi­du­alizacja to praw­dzi­we wy­zwa­nie dla każ­de­go na­uczy­cie­la ksz­tał­ce­nia po­cząt­kowe­go. Wła­śnie tym wszyst­kim o­pie­ku­nom naj­młod­szych u­czniów szkół pod­sta­wowych Nowa Sz­ko­ła de­dy­ku­je swoja sze­ro­ką o­fer­tę li­te­ra­tu­ry me­to­dycznej oraz ma­te­riałów dy­dak­tycz­nych o na­praw­dę wy­so­kich wa­lo­rach me­ry­to­rycz­nych i e­du­ka­cyj­nych. Je­steśmy prze­ko­na­ni, że nasza wy­jąt­ko­wo bo­ga­ta o­fer­ta bę­dzie do­skona­łą in­spira­cją dla każ­de­go na­uczy­cie­la i wnie­sie wiele twór­czych roz­wią­zań w szkol­na prak­ty­kę, a wszyst­kim u­czniom po­może roz­wi­nąć ich naj­moc­niej­sze stro­ny i wzmoc­nić te nieco słab­sze.

 • Stan­dard III:

  Za­kłada do­skona­le­nie przez na­uczy­cie­li u­mie­jęt­no­ści za­wo­dowych w za­leż­no­ści od po­trzeb do­strze­żonych w cza­sie wstęp­nej dia­gno­zy oraz tych wy­ni­ka­ją­cych z za­plano­wanych do re­ali­zacji zajęć wspie­ra­ją­cych u­czniów. Do­skona­le­nie za­wo­dowe od­by­wać się może m. in. po­przez sa­mo­kształ­ce­nie, w ra­mach środ­ków po­chodzą­cych z 1% od­pi­su na do­skona­le­nie, wy­ni­ka­ją­cych z art. 70a Karty Nau­czy­cie­la oraz wy­ko­rzysta­nie in­nych, do­stęp­nych środ­ków fi­nan­so­wych (np. Prio­ry­tet IX Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­nego Ka­pi­tał Ludz­ki).

 • Nowa Sz­ko­ła po­ma­ga:

  Prak­ty­ka i do­świad­cze­nie pracy z u­czniem, to fun­da­ment, który spraw­dza się naj­le­piej. To, co sta­no­wi war­tość samą w sobie, warto do­dat­kowo roz­bu­dowy­wać i prze­kształ­cać w praw­dzi­wy, nie­za­wod­ny po­ten­cjał! Nowa Sz­ko­ła za­prasza więc do sko­rzy­sta­nia ze swo­jej bo­ga­tej o­fer­ty warsz­tato­wej. Przy u­dzia­le na­szych e­du­ka­to­rów pra­gnie­my wspie­rać wszyst­kich na­uczy­cie­li w ich pracy za­wo­dowej, słu­żyć dobra radą, a przed wszyst­kim in­spiro­wać i za­chę­cać do od­kry­wa­nia wła­sne­go po­ten­cjału, który znaj­dzie prze­ło­żenie na twór­czą, e­fek­tyw­ną i zin­dy­widu­alizo­waną pracę z dzieć­mi.

 • Stan­dard IV:

  Za­kłada do­posa­że­nie bazy dy­dak­tycz­nej dla klas I-III w po­moce dy­dak­tycz­ne oraz w sprzęt spe­cja­li­stycz­ny (np. spe­cja­li­stycz­ne o­progra­mowanie, pa­kie­ty do dia­gno­zowania i ko­ry­gowa­nia dys­funk­cji i dys­har­mo­nii roz­wojowych, ta­kich jak: wady wy­mo­wy, dys­lek­sja, wady po­sta­wy, za­bu­rze­nia ko­or­dy­na­cji ru­cho­wej). Pla­no­wane do­posa­że­nie ma być spój­ne za­ło­że­niami pro­jek­tu in­dy­widu­alizacji oraz od­powia­dać roz­pozna­nym po­trze­bą i za­plano­wanym za­ję­ciom do­dat­kowym.

  Do­posa­że­nie bazy dy­dak­tycz­nej może speł­niać prze­słan­ki cross-fi­nan­cingu o­kre­ślone w Za­sadach Fi­nan­so­wania PO KL, przy czym cross-fi­nan­cing nie może być wyż­szy niż 10% war­to­ści pro­jek­tu.

 • Nowa Sz­ko­ła po­ma­ga:

  Bo­ga­ta o­fer­ta po­mocy dy­dak­tycz­nych pro­ponowa­na przez naszą firmę, to i­de­al­ne roz­wią­za­nie dla wszyst­kich be­nefi­cjen­tów pro­jek­tu In­dy­wi­du­alizacja. Cie­ka­we i in­no­wa­cyj­ne po­moce, gry i pro­gra­my mul­ti­me­dial­ne, wspar­te me­ry­to­rycz­nym o­pra­cowaniem i do­dat­kowymi pro­pozy­cja­mi za­sto­sowania w pracy z dzieć­mi, to gwa­ran­cja sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce­go wy­bo­ru i moż­li­wo­ści ich na­praw­dę e­fek­tyw­nego wy­ko­rzysta­nia w cza­sie zajęć lek­cyj­nych oraz do­dat­kowych. Je­steśmy pewni, ze Pań­stwa pro­gra­my, re­ali­zo­wane przy u­dzia­le na­szych po­mocy e­du­ka­cyj­nych, po­zwolą na pełną in­dy­widu­alizację pro­ce­su na­uczania i wy­cho­wa­nia, za­pew­nią opty­mal­ny roz­wój in­te­ligen­cji wie­lo­ra­kich każ­de­go u­cznia oraz przy­czynią się do po­wodze­nia re­ali­zacji ca­łe­go pro­jek­tu.

 • Stan­dard V:

  Za­kłada, że w szko­łach bio­rą­cych u­dział w pro­jek­cie na­stę­pu­je re­ali­zacja o­fer­ty zajęć do­dat­kowych, wspie­ra­ją­cych in­dy­widu­alizację pro­ce­su dy­dak­tycz­ne­go, a u­ję­tych w pro­gra­mie przez wy­zna­czo­ny ze­spół na­uczy­cie­li (wymóg Stan­dardu I).
  W za­leż­no­ści od roz­pozna­nych po­trzeb (wymóg Stan­dardu I), szko­ła or­ga­ni­zu­je dla swo­ich u­czniów:

  1. za­ję­cia dla dzie­ci ze spe­cy­ficz­nymi trud­no­ścia­mi w pi­sa­niu i czy­ta­niu, w tym także za­gro­żonych ry­zykiem dys­lek­sji;
  2. za­ję­cia dla dzie­ci z trud­no­ścia­mi w zdo­by­wa­niu u­mie­jęt­no­ści ma­te­matycz­nych;
  3. za­ję­cia lo­gope­dycz­ne dla dzie­ci z za­bu­rze­niami roz­woju mowy;
  4. za­ję­cia so­cjote­ra­peu­tycz­ne i psy­cho­edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci z za­bu­rze­niami ko­mu­ni­ka­cji spo­łecz­nej;
  5. za­ję­cia gim­na­sty­ki ko­rek­cyj­nej dla dzie­ci z wa­dami po­sta­wy;
  6. spe­cja­li­stycz­ne za­ję­cia te­ra­peu­tycz­ne (np. hi­po­te­ra­pia, do­gote­ra­pia, mu­zy­ko­te­ra­pia);
  7. za­ję­cia roz­wi­ja­ją­ce za­in­te­reso­wania u­czniów szcze­gól­nie u­zdol­nionych ze szcze­gól­nym u­względ­nie­niem nauk ma­te­matycz­no – przy­rod­ni­czych (np. pro­wa­dze­nie ob­ser­wa­cji przy­rod­ni­czych).

  Za­sady re­ali­zacji zajęć do­dat­kowych:

  • w szko­łach li­czą­cych w kla­sach I-III do 69 u­czniów, po­win­ny być re­ali­zo­wane przy­naj­m­niej 2 ro­dzaje wy­mie­nio­nych zajęć. W szko­łach, które w kla­sach I-III mają 70 u­czniów i wię­cej, po­win­ny być re­ali­zo­wane przy­naj­m­niej 4 ro­dzaje ta­kich zajęć;
  • wybór zajęć ma być po­dyk­towa­ny zdia­gno­zowany­mi po­trzebami danej spo­łecz­no­ści u­czniow­skiej (Stan­dard I);
  • w za­ję­ciach do­dat­kowych mają brać u­dział wszy­scy u­cznio­wie i u­czen­ni­ce klas I-III u­częsz­cza­ją­cy do danej pla­ców­ki;
  • licz­ba go­dzin prze­zna­czo­nych na jeden ro­dzaj zajęć nie może być mniej­sza niż 30 go­dzin w ciągu jed­nego roku szkol­ne­go.
 • Nowa Sz­ko­ła po­ma­ga:

  Tak bo­ga­ta o­fer­ta e­du­ka­cyj­no – wy­cho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­na, zgod­na z in­dy­widu­al­nymi po­trzebami i moż­li­wo­ścia­mi u­czniów, jest i­stot­nym wspar­ciem dla dzia­łań szko­ły na sza­le­nie i­stot­nym, pierw­szym e­ta­pie e­du­ka­cyj­nym. Przy­go­towu­jąc naszą o­fer­tę po­mocy e­du­ka­cyj­nych zwró­ci­liśmy szcze­gól­ną uwagę, by po­ma­gały one w re­ali­zacji tre­ści i wy­ma­gań nowej pod­sta­wy pro­gra­mowej i jed­no­cześnie wpi­sy­wa­ły się w za­ło­że­nia pro­jek­tu in­dy­widu­alizacji pro­ce­su na­uczania i wy­cho­wa­nia. Je­steśmy pewni, że rów­nież Pań­stwo do­ce­nią róż­no­rod­ność i war­tość me­ry­to­rycz­ną na­szych pro­pozy­cji, któ­rych traf­ny i od­powie­dzial­ny dobór był na­szym głów­nym prio­ry­te­tem. Za­praszamy do za­po­znania się z naszą o­fer­tą.