Nowa Szkoła

CZYM JEST PROJEKT INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA?

Każde dziec­ko, z całym spek­trum swo­ich u­mie­jęt­no­ści i u­zdol­nień, ale i rów­nież nie­do­cią­gnięć, a nawet po­waż­nych bra­ków, to praw­dzi­wa in­dy­widu­al­ność, która dla opty­mal­ne­go roz­woju o­sobi­ste­go wy­ma­ga zin­dy­widu­alizo­wane­go sys­te­mu na­uczania i wy­cho­wa­nia. Różna doj­rza­łość e­mo­cjonal­na i spo­łecz­na, zróż­ni­co­wa­ne tem­pera­men­ty i pre­fero­wa­ne style po­znaw­cze, różne po­ziomy mo­ty­wa­cji i sa­mo­dziel­no­ści, czy wresz­cie typy do­świad­czeń zwią­za­nych ze śro­dowi­skiem ro­dzin­nym – wszyst­kie te czyn­ni­ki spra­wiają, że żadne dziec­ko nie jest takie samo i w pracy z żad­nym z nich nie można po­słu­gi­wać się od­gór­nie przy­ję­tymi sche­ma­tami. Aby więc wspie­rać wszyst­kie szko­ły w ich dą­że­niach do za­pew­nienia każ­de­mu u­cznio­wi naj­lep­szej i do­stosowa­nej do jego po­trzeb o­fer­ty e­du­ka­cyj­no-wy­cho­waw­czej po­wstał pro­jekt In­dy­wi­du­alizacja pro­ce­su na­uczania i wy­cho­wa­nia u­czniów klas I – III, który jest re­ali­zo­wany przez MEN ze środ­ków Eu­ro­pej­skiego fun­duszu Spo­łecz­nego. Jest on klu­czo­wym e­lemen­tem ak­tu­al­nej po­li­ty­ki o­świa­towej i i­de­al­nie wpi­su­je się w dzia­łania MEN oraz kon­tekst nowej pod­sta­wy pro­gra­mowej ksz­tał­ce­nia o­gól­ne­go. Jego i­sto­tą jest in­dy­widu­alizacja pracy z u­czniem w ra­mach obowiąz­kowych i do­dat­kowych zajęć e­du­ka­cyj­no-wy­cho­waw­czych.