Nowa Szkoła

Ja i my. Program nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I–III

RZ 0011, format A4
autor: Maria Lorek

Zadaniem szkoły – zgodnie z wytycznymi MEN – jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

Program „Ja i My” jest odpowiedzią na to wyzwanie. Skonstruowany został w oparciu o nową podstawę programową i założenia Projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”. Jego wyjątkowym atutem jest uniwersalność. Wzorzec opiera się na idei konstruktywizmu. Skierowany jest zarówno do pracy w rówieśniczych zespołach klasowych, jak i grupach mieszanych wiekowo – klasach łączonych. Składa się z dwóch części: My – uczymy się wspólnie oraz Ja – uczę się dla siebie. Pierwsza skierowana jest do wszystkich uczniów (praca zespołowa). Druga skupia się na nauczaniu zindywidualizowanym (indywidualizacja). Zawiera treści obejmujące wszystkie pola edukacji wskazane w podstawie programowej, pomaga też nauczycielowi zbadać predyspozycje dziecka i opracować indywidualne plany rozwoju. Spis treści pokazuje bogatą konstrukcję programu. Został napisany w taki sposób, aby stanowił praktyczny wzorzec, będąc użytecznym w codziennej pracy nauczyciela.

Część pierwsza My – uczymy się wspólnie zawiera 4 elementy składowe:
  1. Drogowskazy. Dlaczego taki model edukacji?
  2. Cele. Dokąd zmierzamy?
  3. Treści
  4. Procedury osiągania celów – metody, rodzaje zajęć.
  5. Opis założonych osiągnięć

Treści obejmują m.in.: Czytanie, Pisanie, Mówienie, Porozumiewanie się, Współdziałanie z innymi, Prawa i obowiązki, Dobre postępowanie, Wyrażanie siebie poprzez plastyczne i muzyczne środki ekspresji, Obserwowanie i badanie przyrody ożywionej i nieożywionej, Liczenie – ćwiczenie techniki, Dokonywanie pomiarów, Komputer jako narzędzie pracy i sposób poznawania świata, Majsterkowanie, Dociekanie, Realizowanie własnych zainteresowań.

Ćwiczenie sprawności fizyczno-ruchowej. Niezwykle cennym elementem programu są wskazówki, jak wprowadzić indywidualizację w rytm codziennej edukacji i jak osiągnąć cel, którym jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu wychowawczo-edukacyjnego w klasach I–III szkół podstawowych.

Program pozwala prowadzić zajęcia zarówno w każdej klasie osobno, jak i łączyć klasy w grupy różnowiekowe. Zakłada też, iż w ciągu trzech lat trwania nauki na etapie początkowym należy powracać do tej samej tematyki na coraz wyższym stopniu szczegółowości jej omawiania wraz z doskonaleniem kompetencji uczniów.

Więcej o programie